Background

Quality policy

Politika jakosti

Společnost KIPO - spol. s r.o. je výrobní firma, její program tvoří obrábění na základě předané výkresové dokumentace a požadavku zákazníka, a to za použití moderních CNC strojů a za zařízení.

Vedeni společnosti vyhlašuje politiku jakosti na podporu uplatňování systému managementu jakosti v souladu s normou ISO 9001 jako funkčního nástroje řízení firmy a naplnění firemních strategií. Politika jakosti je považována za neoddělitelnou součást všech provozních procesů a má účinně pomáhat posílit pozici firmy u všech stávajících zákazníků a vest k potenciálnímu vstupu na nové trhy. Vychází z faktu, že kvalitní je to, co splní veškerá očekávání zákazníka, a tak k tomu vedeni firmy přistupuje. Spokojenost zákazníků s kvalitou našich služeb se tak dostává na první místo, má nejvyšší prioritu při rozhodování a je základním pilířem pro udržování a následné posilování dalšího rozvoje společnosti.

Politika jakosti stanovuje základní principy a cíle k dosažení vysoké kvality dodávaných produktů a služeb a rovněž k zajištění maximální spokojenosti zákazníků, a to způsobem šetrným k životnímu prostředí a s ohledem na maximální bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci.

Základními prvky politiky jakosti jsou

 • Odpovědný přistup
 • Odborná způsobilost
 • Orientace na zákaznické potřeby

a směřují k naplnění následujících cílů

 • Zajištění špičkové kvality výrobků
 • Zabezpečení rychlých a spolehlivých dodávek
 • Zajištění spokojenosti zákazníka a implementace zákaznických potřeb do strategii firmy
 • Důsledné plnění legislativních požadavků CR i EU a jiných požadavků, které se vztahuji k předmětu činnosti
 • Zaváděním nových progresivních technologií
 • Rozvíjením kvalifikace, znalosti a dovednosti zaměstnanci s důrazem na chovu nových odborníků


Strategie společnosti k dosazeni politiky a cílů QMS

Cestou k tomu, jak se prosadit na stále se rozvíjejícím trhu, čelit hrozbám konkurence a turbulentnímu podnikatelskému prostředí, a především dokonale uspokojovat očekávání zákazníků, je správné volba strategie společnosti. Proto se vedeni společnosti rozhodlo k zavedeni systému založenému na pěti základních bodech

 • Orientace na zákazníka / intenzivnější komunikace se zákazníkem /
 • Procesní přístup / zaměření na příčiny vedoucí k výsledkům, nikoliv k důsledkům; nedostatky zjistit již v průběhu procesu, a nikoliv až na konci/
 • Kontinuální zlepšovaní / zdokonalování – zaměření na změny, které vedou k vylepšení stanovených stavů; rozvojové aktivity – posun v jakosti výrobků, hospodárnosti a flexibilitě /
 • Respektování základních myšlenek trvale udržitelného rozvoje společnosti / zavádění takových systému, výrobků a poskytování služeb, které jsou šetrné k životnímu prostředí – využívají moderních technologii zaměřených na bezodpadová hospodářství, možnost recyklace použitých výrobků či používání alternativních zdrojů energií /
 • Práce s lidskými zdroji / zvyšování kvalifikace zaměstnanců, maximální mírou identifikace zaměstnanců se společnosti prostřednictvím vhodných motivačních faktorů a jasnou definici každého pracovního místa

Nedílnou součástí politiky jakosti je také orientace na šetrné chování v oblasti ekologie a důraz na bezpečnost a ochranu zdraví při práci během vykonávání veškerých firemních aktivit.

Politika jakosti je závazná pro všechny zaměstnance firmy. Záměrem vedení společnosti je trvale prověřovat efektivnost všech činností a pravidelným vyhodnocováním a odpovědným plánovaním maximálně naplnit její cíle.